Базовими документами, що регулюють структуру й порядок складання зовнішньоекономічного договору або контракту в Україні є закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та наказ Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі №201 від 06.09.01 г. «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

   Елементи зовнішньоекономічного контракту доцільно описати на прикладі контракту купівлі-продажу, тому що основні положення останнього можуть бути застосовані, практично, до будь-яких інших видів контрактів.

   Зовнішньоекономічний договір складається,
як правило, з наступних розділів:

  • преамбула;
  • предмет контракту;
  • базисні умови й терміни поставки;
  • умови платежів (розрахунків);
  • умови здачі - приймання товарів;
  • пакування й маркування;
  • форс-мажорні обставини;
  • санкції і рекламації;
  • арбітраж;
  • термін дії контракту.

ПРЕАМБУЛА

   Складання контракту починається із зазначення місця й дати його підписання, а також сторін, що його уклали. Місце підписання контракту набуває юридичного значення, якщо в тексті не вказано, право якої країни застосовується при розгляді спору. У цьому випадку саме місце укладання договору (підписання контракту) вказує на дане право. Назване в тексті контракту місце його укладання не обов'язково повинний відповідати фактичному. Сторони можуть укласти договір і підписати контракт в одній країні, але в самому тексті контракту вказати, за взаємною згодою, іншу країну.

   Найменування сторін у контракті повинне бути точним (тим, під яким вони офіційно зареєстровані) і розгорнутим (без абревіатур). Тут також визначається статус сторін як контрагентів: Продавець і Покупець - у договорах купівлі-продажу й товарообміну (Замовник і Виконавець - у договорі на переробку давальницької сировини, Комітент і Комісіонер - у договорі комісії, Довіритель і Повірник у договорі доручення, Консигнант і Консигнатор - у договорі консигнації і т.д.).

   Варіант преамбули контракту, з врахуванням вищесказаного, може виглядати так:

КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ N__
м.Київ, Україна 01 січня 2000 року

   (Найменування іноземної фірми, місто, країна), іменована надалі Продавець, в особі (посада, ПІБ), що діє на підставі (статуту, доручення, ін.), з одного боку, і (Найменування українського підприємства, місто, Україна), іменоване надалі Покупець, в особі (посада, ПІБ), що діє на підставі (статуту, доручення, ін.), з іншого боку, уклали даний договір, іменований надалі Контракт, про нижченаведене.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

   Предмет контракту - це, простіше кажучи, те, про що контракт. Предметом контракту зазвичай є товар, який продавець (одна сторона) зобов'язується передати у власність покупця (іншої сторони), а покупець відповідно, прийняти товар й оплатити його вартість.

   У даному розділі контракту необхідно вказати, який товар конкретно продається й купується. Якщо товар складно описати в самому контракті або його предметом є різноманітний асортименти товарів, то можна зіслатися на відповідний додаток, де приводяться якісні й інші характеристики товару.

Приклад:

2. Предмет контракту
Продавець продав, а Покупець купив товари згідно зі специфікацією, що додається до контракту під N1, і відповідно до технічних характеристик і комплектації згідно з Додатком N 2. Додатки до контракту становлять його невід'ємну частину.

Базисні умови й терміни поставки

   У цій статті зовнішньоекономічного контракту сторони повинні вибрати й зафіксувати умови поставки товару. При цьому слід керуватися Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс.

   Приклад:
3. Базисные условия и сроки поставки товара
3.1. Строк поставки.
3.1.1. Продавець зобов'язується поставити проданий за справжнім контрактом товар _(вказівка періоду, моменту)_.
3.1.2. Датою поставки вважається дата __(накладній, ін. документа, їх назви)__, підтвердженого _(спосіб підтвердження документа, наприклад, оцінка митного органа країни призначення про перетинання товаром її митної границі)__.
3.2. Умови поставки.
3.2.1. Товар поставляється Продавцем на умовах __(можуть бути визначені будь-які умови на підставі Інкотремс 1990 р., а також зроблені доповнення до них)__.

Умови платежів (розрахунків)

   Ця стаття контракту визначає спосіб, порядок і строки фінансових розрахунків, а також гарантій виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті контракту вказуються: умови банківського переведення до (авансового платежу) або після відвантаження товару, або умови документарного акредитива або інкасо (з гарантією).

   Приклад:
5. Умови платежів
(У випадку акредитивної форми розрахунків)
5.1. Покупна ціна, передбачена п.__ контракту, буде виплачена Покупцем шляхом відкриття акредитива в банку ___.
5.2. Покупець зобов'язаний протягом _днів після набрання контрактом чинності відкрити безвідкличний, ділений, підтверджений документарний акредитив на загальну суму вартості товару, передбачену п. __ контракту, дійсний до____.

Умови здачі - приймання товарів

   У цьому пункті контракту визначаються строки й місце фактичної передачі товарів. Місце приймання-передачі товару обумовлене умовами поставки, прийнятим сторонами контракту. Приймання - здача проводиться по кількості - згідно товаросупровідних документів, а по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товару.

   Приклад:
6. Умови здачі (приймання) товару
6.1. Покупець повинен прийняти товар по кількості протягом __ днів після одержання транспортної накладної/коносамента від перевізника з повідомленням про прибуття товару __(кого)__. Приймання проводиться в присутності представників _(Продавця, Покупця, третьої особи)_.
У випадку встановлення недостачі й ушкодження товару складається протокол разом із представником. Продавець відповідає за недостачу, ушкодження до моменту переходу ризиків.
6.2. Продавець відповідає за _(недостачу, ушкодження)_ товару, що виникло після його передачі, але причина яких існувала до цієї передачі, протягом _ місяців.
6.3. Товар передається при порівнянні даних __(фактур, накладних, коносамента, ін.)_ із фактично наявним товаром.

Пакування й маркування

   Цей розділ містить відомості про пакування товару (ящики, мішки, контейнери й ін.), нанесене на нього відповідне маркування (найменування продавця й покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування й транспортування й ін.), а при необхідності - також про умови повернення пакування відправнику.

   Приклад:
7. Пакування та маркування
7.1. Тара та пакування повинні відповідати експортним вимогам для даного виду товарів у країні __(Продавця, Покупця)__або звичайним вимогам зовнішньоторговельного обігу й відповідати умовам контракту.
7.2. У кожне вантажне місце має бути вкладений пакувальний аркуш із вказівкою _(кількості, ваги брутто й нетто, кількості одиниць, ін.)__
7.3. На кожне вантажне місце повинно бути нанесене маркування на _____ мові із вказівкою _(найменування, адреса сторін, номер контракту, ін.)_.

Форс-мажорні обставини

   Цей розділ містить дані про те, у яких випадках умови контракту можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади й ін.). При цьому сторони звільняються від відповідальності на термін дії цих обставин, або можуть відмовитися від виконання контракту частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Термін дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної країни.

Приклад:
8. Форс-мажорні обставини
8.1. При настанні обставин непереборної сили для виконання кожної зі сторін зобов'язань за контрактом, а саме _( крім обставин, що традиційно вказуються, - пожежі, землетруси, воєнні дії - доцільно, особливо в імпортних контрактах, назвати підвищення мит, акцизів, інших податків саме на контрактний товар із вказівкою величини (у відсотках від діючих на момент підписання контракту ставок) такого підвищення, яке сторони вважають форс- мажором)_ строк виконання зобов'язань відсувається відповідно до строку, протягом якого будуть діяти такі обставини. Дані обставини повинні бути засвідчені Торговельною палатою або іншими компетентними органами відповідної країни Продавця, Покупця або іншої нейтральної країни.
8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за контрактом, повинна протягом _днів сповістити іншу сторону про настання й припинення таких обставин.

Санкції і рекламації

   У даному розділі встановлюється порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків і пред'явлення рекламацій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним з контрагентів своїх зобов'язань. При цьому повинні бути чітко визначені розміри штрафних санкцій, строки виплати штрафів, строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов'язки сторін контракту при цьому, способи врегулювання рекламацій.

Приклад:
9. Санкції й рекламації
9.1. У випадку порушення Продавцем строків поставки, зазначених у п.__, він платить штраф у розмірі _% вартості непоставленого товару за кожний _день прострочення, починаючи з __дня після закінчення встановленого строку. Загальна сума штрафу не повинна перевищувати _% від загальної вартості непоставленого в строк товару.
9.2. При простроченні поставки на _днів Покупець має право укласти договір із третьою особою з метою виконання контракту, Продавець зобов'язаний відшкодувати різницю в цінах, передбачених у контракті й у договорі із третьою особою. При незгоді із цим Продавця Покупець має право розірвати контракт і зажадати відшкодування видатків і збитку у зв'язку з невиконанням контракту в розмірі не більш __ % вартості непоставленого товару.

Арбітраж

   У цьому розділі вказується місце арбітражного суду, повна його назва, країна й матеріальне право, яке буде застосовуватися при розгляді спорів, і обумовлені випадки, при яких сторони можуть звернутися до суду.

Приклад:
10.1. Будь-який спір, що виникає за даним договором або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточний дозвіл у Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України.
10.2. Сторони згодні з тим, що в процесі розгляду й дозволу спора буде застосовуватися Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.
10.3. Правом, що регулюють даний договір, є матеріальне право _(країни)_.

Термін дії контракту

   Набрання контрактом чинності залежить від бажання сторін, що підписали його. Однак українська практика зовнішньої торгівлі знає безліч адміністративних обмежень, що накладають на зовнішньоторговельний обіг державними органами. Це ліцензування, експортний контроль, обов'язкова сертифікація імпорту та ін. На момент підписання контракту в його української сторони може й не бути повної впевненості в успішному подоланні адміністративних бар'єрів. Тому доцільно відстрочити набрання контрактом чинності до одержання позитивного розв'язку компетентних державних органів у тих випадках, коли це потрібно.

Приклад:
11. Дійсний контракт набуває чинності після того, як _(Продавцем, Покупцем)_ буде отримана експортна (імпортна) ліцензія на товар, що є предметом контракту. Датою набрання контрактом чинності вважається дата, проставлена в названій ліцензії. Якщо зазначена ліцензія не буде видана, то контракт вважається таким, що не набрав чинності. При цьому сторони не мають права вимагати відшкодування видатків і витрат.

   Завершують зовнішньоекономічний контракт юридичні адреси, поштові, платіжні й відвантажувальні реквізити контрагентів, підписи й печатки учасників контракту.